УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зэрэгцээ хигээст (хяр дээрээ) хашлагатай боомт


needle dam


плотина со спицевым заграждением

Зураг