УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зуурмаггүй чулуун өрлөгөн түшиц хана


dry retaining wall


подпорная стенка из сухой каменной кладки

Зураг