УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зуурмаг шахах хоолой (шүүрэлтээс хамгаалах хөшиг хийх үед)


grout pipe


нагнетательная труба для подачи раствора к инъекторам

Зураг