УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зууван хөндлөн огтлолтой хоолой


horseshoe pipe


подково-образного поперечного сечения

Зураг