УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зууван хөндлөн огтлолтой түнээл


horseshoe tunnel


туннель подковообразного поперечного сечения

Зураг