УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зууван хөндлөн огтлолтой ариутгах татуургын коллектор


egg-shaped sewer


канализационный коллектор овоидального поперечного сечения

Зураг