УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зулан


spillway chute

Илүүдэл усыг урсгах хэвгий гадаргуу.

Эх сурвалж: Орчуулга

Inclined surface along which discharged water flows out.

Source Merriam-Webster's compact visual dictionary p934
Зураг