УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зохиомол агааржуулалттай лагуун


aerated lagoon

Шим бохирдлыг задлах ердийн цэвэрлэгээний явцыг түргэсгэн ашигтай бактеруудыг идэвхжүүлэх, өсгөх замаар шим бохирдлын биологийн задралыг хурдасгах байгууламж.

Эх сурвалж: MNS 6279:2011

An aerated lagoon (or aerated pond) is a simple wastewater treatment system consisting of a pond with artificial aeration to promote the biological oxidation of wastewaters

Source
Нэмэлт тайлбар

A holding and/ or treatment pond that speeds up the natural process of biological decomposition of organic waste by stimulating the growth and activity of bacteria that degrade organic waste.

Зураг