УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зогсоолын шон


dolphin


причальный пал

Fixed mooring in the open sea formed by a cluster of timber or steel piles driven into the sea bed.

Source EcoLexicon

зогсоолын шон


berthing dolphin


причальный пал

Зураг