УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зогсоолын хана (усан онгоцны)


harbor wall


причальная стенка

Зураг