УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зогсоолын свай хана (давалгаанаас хамгаалах)


open (piling) pier


свайный мол

Зураг