УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зогсоолын байгууламж


berthing facility


причальное сооружение

зогсоолын байгууламж


waterfront structure


причальное сооружение

Зураг