УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зогсоолын Т-дүрст товруу


T-head pier


Т-образный пирс

Зураг