УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

захын тулгуур


abutment


устой береговой

Гүүр болон боомтыг эрэг буюу далантай холбох хэсэг дэх тулгуур.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.128

The part of a valley or canyon wall against which a dam is constructed. Right and left abutments are those on respective sides of an observer looking downstream.

Source http://www.nws.noaa.gov/om/hod/SHManual/SHMan014_glossary.htm
Зураг