УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

засварын хөвдөг хаалт


floating bulkhead gate


плавающий ремонтный затвор

Зураг