УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

засварын хашлага


bulkhead


ремонтное заграждение

засварын хашлага


bulkhead gate


ремонтное заграждение

Зураг