УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

засварын хаалт


repair gate


ремонтный затвор

засварын хаалт


emergency gate


ремонтный затвор

засварын хаалт


guard gate


ремонтный затвор

засварын хаалт


repair gate


ремонтный затвор

Усны барилга байгууламжийн үндсэн хаалт болон бусад эд ангийг засварлах үед усны урсгалыг түр хаах зориулалттай хаалт.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.127

Зураг