УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зангуут зогсоол


offshore harbour/outer harbour


аванпорт

Зураг