УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

замын чулуун асгаасан овоолгон далан


roadway embankment


дорожная насыпь каменнонабросная дамба

Зураг