УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зайрын дохиолуур


slush ice sampler


шугосигнализатор

Усанд зайр үүсч эхлэх мөчийг мэдээлэх багаж. Энэхүү багажийг мөс ба усны цахилгаан дамжуулах чадварын ихээхэн зөрүүтэй байдалд үндэслэн бүтээжээ.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.124

Зураг