УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зайрын батометр


slush ice sampler


шугобатометр

Тодорхой хэмжээний усанд (сорьцонд) агуулагдаж байгаа зайрын хэмжээг тодорхойлох багаж.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.124

Зураг