УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зайр хаялга/хаюур


ice chute


шугосброс

Зайрыг доод бьефэд өнгөрүүлж гаргах байгууламж.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.124

зайр хаялга/хаюур


ice pass


шугосброс

Зайрыг доод бьефэд өнгөрүүлж гаргах байгууламж.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.124

Зураг