УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зайр хаялга


ice chute


шугосброс

зайр хаялга


ice pass


шугосброс

Зураг