УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зайлуулах хоолой (ус гаргуур)


draft tube


отводящая труба

Зураг