УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зайлуулах хоолой


outfall conduit


сбросной водовод

зайлуулах хоолой


tailrace conduit


отводящий водовод

зайлуулах хоолой


tail race


отводящий водовод

зайлуулах хоолой


tailrace


отводящий водовод

зайлуулах хоолой


offset


труба отводящая

зайлуулах хоолой


tailrace conduit


трубопровод отводящий

Зураг