УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зайлуулах нүх


spout


сбросное отверстие

зайлуулах нүх


water spout


сбросное отверстие

Зураг