УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зайлуулах коллектор


tail drain


сбросной коллектор

зайлуулах коллектор


outfall sewer


сбросной коллектор

Зураг