УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зайлуулах голдрил (ус хаюурын)


spillway outlet channel


отводящее русло водосброса

Зураг