УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зайлуулах голдрил


outlet channel


отводящее русло

зайлуулах голдрил


tailrace channel


отводящее русло

Зураг