УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

зайлуулах байгууламж


tailrace


отводящий тракт

зайлуулах байгууламж


tailwater conveyance structures


отводящий тракт

Зураг