УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

задгай/ил ус гаргуур


surface outlet


открытый водовыпуск

Зураг