УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

задгайдуу усан цахилгаан станц


semi-outdoor powerhouse


ГЭС полуоткрытого типа

Зураг