УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

задгай шүүрүүл


ditch


открытая дрена

задгай шүүрүүл


collecting ditch


открытая дрена

задгай шүүрүүл


grip


открытая дрена

задгай шүүрүүл


trench


открытая дрена

задгай шүүрүүл


absorption trench


открытая дрена

Зураг