УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

задгай усан сан


opening water reservoir (pond)


водоём открытый

Зураг