УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

задгай ус хаюур


free spillway


открытый водосброс

задгай ус хаюур


free overfall spillway


открытый водосброс

задгай ус хаюур


overflow spillway


открытый водосброс

Зураг