УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

задгай суваг


open canal


открытый канал

задгай суваг


open conduit


открытый водовод

задгай суваг


open duct


канал

Зураг