УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

задгай адаг


delta


дельта

задгай адаг


delta


дельта

Ихэвчлэн нуур, тэнгисийн гүехэн устай зах буюу тэр орчмын хонхор хотгоруудаар булингар ихтэй гол урсан очиход үүсдэг голын адгийн өвөрмөц хэлбэр.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.123

An alluvial deposit, often in the shape of the Greek letter "delta", which is formed where a stream drops its debris load on entering a body of quieter water.

Source http://www.nws.noaa.gov/om/hod/SHManual/SHMan014_glossary.htm
Нэмэлт тайлбар

Олон салаа цутгал болон садарч, тэр нь дэвүүр маягийн ерөнхий дүртэй болдгоороо онцлог юм.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.123
Зураг