УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

загвар турбин


homologous turbine


модельная турбина

загвар турбин


model turbine


модельная турбина

загвар турбин


homologous turbine


модельная турбина

Төсөөтэй томоохон турбинүүдийн шинж байдлын өгөгдөхүүнийг үлгэрчлэн тооцоход ашиглах зорилгоор туршилтын журмаар шинж байдлын өгөгдөхүүн тодорхойлоход зориулсан турбин.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.122

загвар турбин


model turbine


модельная турбина

Төсөөтэй томоохон турбинүүдийн шинж байдлын өгөгдөхүүнийг үлгэрчлэн тооцоход ашиглах зорилгоор туршилтын журмаар шинж байдлын өгөгдөхүүн тодорхойлоход зориулсан турбин.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.122

Зураг