УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

загастай төстэй хавхлагат хаалт


fishbelly flap


рыбовидный клапанный затвор

Зураг