УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

загасны (амраах) сан (загас өнгөрөөх замд)


resting pool


бассейн для отдыха рыбы

Зураг