УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

загасны хорго


store-pond


садок

загасны хорго


store-pond


садок

Амьд загас хадгалах зориулалтын усаар дүүргэсэн (усанд үйсэн) шороон болон бэхэлгээтэй нүх, торон хайрцаг.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.122

Зураг