УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

загасны тойруу суваг


fish bypass channel


рыбоходный обводной канал

Зураг