УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

загасны зам


fishway


рыбоход

загасны зам


pass


рыбоход

загасны зам


fish pass


рыбоход

загасны зам


fish trap


рыбоход

Зураг