УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

загасны гарц


fish pass

Усны барилга байгууламжаар загас өнгөрүүлэх төхөөрөмж.

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт, Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2015 албан хэвлэл

A fish ladder (or fishway, fish pass) is a hydraulic structure constructed near dams. Such fish passage permits to immigrant fishes to cross to their productions and feeding areas or from the cold area to the hot one for species which do not withstand the cold period.

Source

загасны гарц


fish ladder


лестничный рыбоход

Хиймэл (боомт) болон байгалийн (хүрхрээ, босго гэх мэт) саадаар загас өнгөрүүлэхэд зориулсан барилга.

Эх сурвалж: Усны менежментийн англи-монгол-орос толь, 2018. х.176

A fish ladder (or fishway, fish pass) is a hydraulic structure constructed near dams. Such fish passage permits to immigrant fishes to cross to their productions and feeding areas or from the cold area to the hot one for species which do not withstand the cold period.

Source http://www.pskf.ca/publications/glossary.html

загасны гарц


fish pass


рыбоход

загасны гарц


fish pass


рыбоход

Хиймэл (боомт) болон байгалийн (хүрхрээ, босго гэх мэт) саадаар загас өнгөрүүлэхэд зориулсан барилга.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.122

Зураг