УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

загас өргүүр


fish elevator


рыбо-подьёмник

загас өргүүр


fish hoist


рыбоподъёмник

загас өргүүр


fish lift


рыбоподъёмник

Зураг