УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

загас өнгөрүүлэх шатан замын сэлэх нүх


fish-pass orifice


вплывное отверстие лестничного рыбохода

Зураг