УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

загас өнгөрүүлэх шатан байгууламжийн ёроолын нүх


submerged fish-pass orifice


донное вплывное отверстие лестничного рыбохода

Зураг