УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

загас өнгөрүүлэх хиймэл адраашилтай онгоцон зам


steep channel fish pass


лотковый рыбоход с искусственной шероховатостью

Зураг