УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

загас өнгөрүүлэх тэнцүүлэг


lockchamber-type fishway


рыбоходный шлюз

Зураг