УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

загас өнгөрүүлэх байгууламж


fish pass


рыбопропускное устройство

Усны барилга байгууламжаар загас өнгөрүүлэх төхөөрөмж

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл 4.2.1.55

загас өнгөрүүлэх байгууламж


fishway


рыбопропускное сооружение

Зураг